Page 6 - SOUHRIDAM JULY 2022
P. 6

Ictbm-K- ku-lrZw

       a-à F-¶pw hn-]p-e-am-b 30 Hm-fw D-]-k-an-  `-c-W-k-an-Xn- hn-Nm-cn-¨m  am-{Xw  A-Xv
       Xn I¬-ho-\-À-am-cpw A-Xn-se Aw-K-§fpw ]qÀ-®-X-bn  F-¯n-¡p-hm³ I-gn-bp-sa-¶v
       ssZ-\w-Zn-\-w I-c-tbm-K-¯n-sâ {]-hÀ-¯-   R-§Ä hn-izm-k-n-¡p-¶n-Ã. A-Xn-\v G-ä-hpw
       \-§-fn C-S-s]-Sp-I-bpw A-h-cp-sS \nÀ-t±-  A-Sn-Øm-\-]-c-a-am-b tk-h-\-hpw k-lm-b-
       i-§-fpw D-]-tZ-i-§-fpw kzo-I-cn-¨v B-Wv hpw D-]-tZ-i-§-fpw \nÀ-t±-i-§-fpw \Â-tI-
       \m-fn-Xp-h-sc F-d-Wm-Ip-fw I-c-tbm-Kw ap- ï-Xv I-c-tbm-Kmw-K-§Ä Hm-tcm-cp-¯-cpw
       t¶m-«v t]m-bn-cp-¶-Xv F-¶pw C-hn-sS {]-kv- Iq-Sn-bm-Wv. \n-§-fp-sS k-lm-bw D-sï-¦nÂ

       Xm-hn-¡p-¶-Xn  A-Xn-bm-b k-t´m-j- am-{X-ta Iq-Sp-X Iq-Sp-X b-i-Êv hÀ-²n-
       ap-ïv.                   ¸n-¡p-hm-\pw tk-h-\-ta-L-e hn-]p-e-s¸-Sp-
           2025 F-d-Wm-Ip-fw Ictbm-Kw A-Xn-   ¯p-hm-\pw km-[n-¡p-I-bp-Åp. F-¶v C-hn-
       sâ 100þma-Xv {]-hÀ-¯-\ hÀ-j-¯n-te-bv-¡v sS {]-tXy-Iw HmÀ-½-s¸-Sp-¯p-¶p.
       I-S-¡p-I-bmWv. A-Xn-te-¡p-XIpw hn-[w       I-gn-ª 2 hÀ-j-am-bn I-c-tbm-K-ku-
       {]-hÀ-¯-\-§Ä hn-]p-eo-I-cn-¡p-I-bp-amWv. lr-Zw A-¨-Sn-¨v Aw-K-§Ä-¡v hn-X-c-Ww
       Cu I-gn-ª s]m-Xp-tbm-K-w F-d-Wm-Ip-fw sN-¿p-hm³ I-gn-ªn-Ã. I-c-tbm-K-¯n-sâ
       I-c-tbm-K-¯n-sâ i-Xm-_v-Zn A-Xn-hn-]p-e-  km-¼-¯n-I {]-bm-k-§-fpw t]-¸À, te-_À,
       am-b co-Xn-bn \-S-¯-W-sa-¶v X-¯z-¯n  A-¨-Sn-Iq-en F-¶n-h-bn-ep-Å hÀ²-\hpw
       Aw-Ko-I-cn--¡p-I-bpw A-Sp-¯ hÀ-jw ap-  A-Xn-s\m-cp X-S-Ê-am-bn-cp-¶p. F-¶m I-c-
       XÂ \-ap-¡v H-cp-an-¨v F-d-Wm-Ip-fw I-c-tbm- tbm-K-ku-lr-Zw C-t¸-mÄ D-Å- ssk-knÂ
       K-¯n-sâ i-Xm-_v-Zn B-tLm-j-§-Ä¡p \n-¶pw sN-dp-Xm-¡n {Iu¬ (18x24) ssk-
       th-ïnbpw A-tXm-S-\p-_-Ôn-¨pÅ hn-hn-[ kn  {]nâ v sN-bv-Xv  hn-X-c-Ww sN-¿p-¶-
       ]-²-Xn-I-fpsS \S¯n-¸n-\p-th-ïn-bp-apÅ Imcyw k-Po-h-am-b ]-cn-K-W-\-bn-em-Wv.
       FÃm Im-cy§fpw Iq-Sn-bm-tem-Nn-¨pw NÀ-   A-\p-Iq-e-am-b km-l-N-cy-hpw km-¼-¯n--I-
       ¨-sN-bv-Xpw Xo-cp-am-\-sa-Sp-¯pw  apt¼m-«p  am-b {]-bm-k-§-fpw H-gn-hm-Ip-¶ ap-d-bv-¡v
       t]m-I-W-sa¶pw  BbXn-\p-th-ïn FÃm     I-c-tbm-K-ku-lr-Zw A-¨-Sn-¨v Aw-K-§Ä-
       Aw-K-§-fp-tSbpw k-lm-b-k-l-I-c-W§Ä     ¡v hn-X-c-Ww sN-¿p-hm³ ]-c-am-h-[n {i-an-
       -D-ïm-I-W-sa¶v A-ZyÀ-°n-¡p-I-bpw sN-   ¡p-sa-¶v A-dn-bn-¨p sIm-Å-s«. Ictbm
       bvXp.                    KmwK§fpsS Hcp IpSpw_¯ntebv¡v Hcp
           I-gn-ª 2 hÀ-jw km-¼-¯n-I-      kulrZw am{Xw Abbv¡phm\mWv Xo-
       am-bn ]-e -{]-bm-k-§-fpw _p-²n-ap-«p-I-  cpam\n¨n«pÅXv. H¶n IqSpX kulr-

       fpw t\-cn-«p- sIm-ïv X-s¶-bm-Wv ap-t¶m-«v Zw e`n¡phmsW¦n Zbhmbn IctbmKw
       t]m-Ip-hm³ I-gn-ªn-«p-Å-Xv. Cu {]-bm-k-   Hm^okn Sn hnhcw Adnbn¡Wsa¶v
       §-sf-Ãmw h-cpw hÀ-j-§-fn a-dn I-S-¡p-I-  At]£n¡p¶p. C-Xn-t\m-Sv Aw-K-§-fp-sS
       bpw Iq-Sp-XÂ km-¼-¯n-I t{km-X-Êp-I-Ä k-l-I-c-Ww ]qÀ-®-am-bn A-`yÀ-°n-¡p-¶p.

       I-sï¯n Cu {]-Ø-m\-¯n-sâ km-¼-        I-c-tbm-K-¯n-sâ Xp-SÀ-¶p-Å F-Ãmw
       ¯n-I A-Sn-¯-d `-{Z-am-t¡-ïXpw F-d-Wm-    {]-hÀ-¯-\-§-fn-epw Aw-K-§-fp-sS km-¶n-
       Ip-fw I-c-tbm-Kw ]p-Xn-b `-c-W-k-an-Xn-bp-sS [y-hpw k-l-I-c-W-hpw A-`yÀ-°n-¨p-sIm-
       h-en-b D-¯-c-hm-Zn-Xz-am-Wv. F-¶m H-cp Åp-¶p.
                                         P-\-d sk-{I-«-dn.
                           *****

          6         sXm-®q-än-tbgv hÀj-s¯ tk-h-\-]m-c-¼cyw      Pqsseþ2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11