Page 8 - SOUHRIDAM JULY 2022
P. 8

Ictbm-K- ku-lrZw

       tWm? A-Ã' bp-hm-hv ]-d-ªp. "F-¦n-te Cu lw A-h-sc I-ïn-cp-¶-Xv. I-fn X-am-i-I-fn-eq-sS
       Ip-S ssh-¡w ap-l-½-Zv-_-jo-dn-tâ-Xm-Wv. A-Xp a-l-Xv Im-cy-§Ä A-h-sc a-\-Ên-em-¡p-I F-¶

       Rm-\m-Wv. A-Xp-sIm-ïv Ip-S A-hn-sS sh-¨n-«p X-¯z-am-bn-cp-¶p At±-lw kzo-I-cn-¨n-cp-¶-Xv.
       s]m-t¡m-fq'.                  H-cn-¡Â A-t±-lw sIm-¨p-Ip-«n-I-tfm-Sv tNm-
         Nm-b-¡-S-bn-epw t£-{X-]-cn-k-c-¯p-sam-s¡ Zn-¨p. "A-¸-tg a-¡-sf A-h Xn-¶m-\mtWm
       C-¡q-«À s]m-Xp-sh Iq-Sp-X-em-Wv. F-¡m-e-hpw I-f-hp ]-d-bm-\m-tWm hn-j-aw'. "A-h Xn-
       sN-cn-¸pw Ip-S-bp-sam-s¡ Nq-ïp-¶-hÀ. h-Ã-h- ¶m³' \n-jv-¡-f-¦-cm-b Ip-«n-I-fp-sS a-dp-]-Sn tI-
       tâ-bpw km-[-\-§Ä A-Sn-¨p-am-äm³ Nn-eÀ-¡v «v A-t±-lw s]m-«n-¨n-cn-¨p.
       h-en-b I-¼-am-Wv. am-\y-X h-kv-{X-[m-c-W¯n   \n-jv-¡-f-¦-X Ip-ªp-a-¡-fp-sS ap-J-ap-{Z-bm-
       am-{Xw t]m-cm s]-cp-am-ä-¯n-epw th-Ww. am-\y- Wv. h-f-cp-t´m-dp-am-Wv A-¯-cw km-Xzn-I-X-IÄ
       am-b io-e-§Ä a-¡Ä sN-dp-{]m-bw ap-X h-fÀ- ssI-tam-iw h-cp-¶-Xv. {]m-b-sa-{X G-dn-bm-epw
       ¯n-s¡m-ïp-h-c-Ww. Ip-S-bm-bm-epw sN-cp-¸m-bm- h-fÀ-¶p h-en-b-h-cm-bm-epw ssI-tam-iw h-cm-sX
       epw a-äp h-kv-Xp-¡-fm-bm-epw A-\y-sâ ap-X  Im-¯p-kq-£n-¡-Ww a-¡-tf \n-§Ä \n-§-fn-
       ssI-bv-¡-em-¡p-¶-Xv Ip-äw X-s¶-bm-Wv. aäm-cpw  se Ip-«n a-\-Êv.
       I-ïn-«n-sÃ-¦n Ip-g-¸-an-sÃ-¶p I-cp-Xp-¶ C-¯-
                               hn³-kv-ä³ NÀ-¨n H-cn-¡Â X-sâ kv-t\-
       cw sN-dn-b Ip-ä-Ir-Xy-§Ä h-en-b Ip-ä-§-fn-
                             ln-X-cp-sam-¯v sh-Sn ]-d-ªn-cn-¡-bm-bn-cp-¶p.
       te-¡v H-cm-sf sIm-sï-¯n-¡pw. A-Xp-sIm-ïv
                             C-S-bv-¡v A-t±-lw H-¶p aq-{X-sam-gn-¡m³ aq-{X-
       A-¯-cw {]-h-W-X-IÄ-s¡-Xn-sc Pm-{K-X ]p-eÀ-
                             ¸p-c-bn-te-¡p t]m-bn. t]m-Ipw ap-¼v NÀ-¨n³
       ¯-Ww.
                             Xm³ D-]-tbm-Kn-¨n-cp-¶p Xp-hm-e X-sâ C-cn-¸n-
         _À-\m-Uv-jm-bp-sS {]-i-kv-Xn-bn A-kq- S-¯n C-«n-«m-Wp t]m-b-Xv. NÀ-¨n-en-s\ H-¶p
       bm-ep-hm-bn-cp-¶ H-cmÄ H-cn-¡Â A-t±-l-s¯  ]-än-¡-W-sa-¶p Nn-´n-¨v kv-t\-ln-X-cn H-cmÄ
       H-¶v sIm-¨m-¡p-hm³ Xo-cp-am-\n-¨p.     B Xq-hm-e-bn s]-s«-¶v H-cp I-gp-X-bp-sS Nn-
         A-bmÄ ]-d-ªp. "hn-Uv-Vn-IÄ-¡m-bn H-cp {Xw h-c-¨p sh-¨p. Xn-cn-sI F-¯n-b NÀ-¨nÂ
       a-Õ-cw \-S-¯n-bmÂ, bm-sXm-cp kw-i-b-hp-an-Ã A-Xp-I-ïp. kv-t\-ln-XÀ A-t¸m-tg-bv-¡pw Nn-cn-
       jm-bv-¡p-X-s¶ H-¶mw k-½m-\w'.        ¨p-a-dn-bm³ Xp-S-§n-bn-cp-¶p.
         jm {]-Xn-h-Nn-¨p. "{]n-b-kp-lr-t¯ Rm-\pw  bm-sXm-cp `m-h-hy-Xym-k-hpw A-h-sc Im-
       A-§-s\-X-s¶-bm-Wp I-cp-Xn-bn-cp-¶-Xpw {]-Xo- Wn-¡m-sX, NÀ-¨n A-h-tcm-Sm-bn ]-d-ªp.
       £-¨n-cp-¶-Xpw. F-¶m-en-t¸mÄ \n-§-sf I-ï-    "B-cm-Wp Rm³ aq-{X-sam-gn-¡m³ t]mb
       Xp-ap-XÂ am-{X-am-Wv F-\n-¡p c-ïmw Øm-\-ta  X-¡-¯n-\v F-sâ Xq-hm-e-sb-Sp-¯v ap-Jw Xp-S-
       In-«p-I-bp-Åp-h-tÃm F-t¶mÀ-¯v Zp-Jn-¡p-¶-Xv'.  ¨-Xv'
       h-Sn sIm-Sp-¯v A-Sn hm-§n-b B A-kq-bm-ep-    Cu-sbm-cp c-kn-I-Xzw Po-hn-X-¯n D-ïm-
       hn-sâ A-h-Ø F-§-s\-sb-¶v Du-ln-¡m-a-tÃm
                             bm \-¶v. C-¡m-Wp¶ Im-gv-N-IÄ-s¡m-s¡
         I-fn-bm-¡m-\pw ]-cn-l-kn-¡m-\pw h-cp-¶-h- C-{X-tb AÀ-°w IÂ-¸n-t¡-ï-Xp-Åq F-s¶m-
       tcm-Sv I-fn-X-am-i-bn-eq-sS-¯-s¶ Im-cyw ]-d-b- cp \n-Êm-c-Xzw Nn-´-I-fn tNÀ-¯m Po-hn-X-
       Ww.                     ¯n-sâ ]n-cn-ap-dp-¡w H-s«m-¶-gªp Xp-SÀ-bm-{X-
         \n-§-fp-sS a-\-Êv X-IÀ-¶-Xm-bn BÀ-¡pw IÄ em-L-h-t¯m-Sm-Im-\m-hpw.
       tXm-¶-cp-Xv. X-IÀ-¶ ho-Sn-sâ C-ãn-I-IÄ F-Sp-  H-cmÄ I-SÂ I-ïp h-¶p.
       ¯p-am-äm³  X-¡w  ]mÀ-¯n-cn-¡p-¶-h-cm-Wv   "F-§-s\-bp-ïv' a-säm-cmÄ tNm-Zn-¨p.
       \-ap-¡p Np-äp-ap-Å G-sd t]-cpw. ]p-©n-cn-¡p-
       ¶-h-cm-Wv \-ap-¡p Np-äp-ap-Å G-sd t]-cpw. ]   "k-ap-{Z-sa-s´m-c-Ûp-Xw' I-ïp h-¶ BÄ
       p-©n-cn-¡p-I F-t¸m-gpw, A-Xp \n-§-fp-sS i-{Xp- ]-d-ªp. ]-ïv H-cp D-¸p-]m-h I-S-en-sâ B-gw
       hn-sâ a-\-k-am-[m-\w sI-Sp-¯pw.       A-f-¶p h-cm-sa-¶p ]-d-ªp Xn-c-bn ap-§n.
                             A-en-ªp-t]m-bn.
         km-[p-hm-sbm-cp k-\ym-kn-bp-ïm-bn-cp-¶p.
       Ip-«n-I-sf G-sd Im-cy-am-bn-cp-¶p A-t±-l-¯n-  sh-®-bp-cp-¡p-t¼mÄ aq-¡pw- h-sc io
       \vv kp-lr-¯p-¡-sf-t¸m-se-bm-bn-cp-¶p A-t±- ...io...F-¶v tIÄ-¡pw. aq-¯v s\-¿m-bmÂ

          8         sXm-®q-än-tbgv hÀj-s¯ tk-h-\-]m-c-¼cyw      Pqsseþ2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13