Page 7 - SOUHRIDAM JULY 2022
P. 7

Ictbm-K- ku-lrZw


                     _-met-e-mI-w                  ]dhqÀ cmPtKm]m (t^m¬: 9847291483)
                       Ifnbpw Imcyhpw
       {]nbs¸« _metemIw Iq-«p-Im-tc,
                             ¡pÅ _lpam\w Ft¶mtSm AtXm Fsâ
         a-lm-]-Þn-X-\m-bn-cp-¶p Cu-iz-c-N-{µ-hn- thj`qjmZnItfmtSm'?
       Zym-km-KÀ. h-f-sc e-fn-X-am-bn Po-hn-Xw \-bn-  [-\n-I-\pw ]-cn-Nm-c-IÀ-¡pw a-dp-]-Sn ]-d-
       ¡p-¶ B-fm-bn-cp-¶p. A-t±-lw. hr-¯n-bp-Å  bm³ t]m-epw ]-äm-sX \n-Ý-e-cm-bn \nÂ-t¡-
       th-jw, ]-sä sh-«n-b ap-Sn, hn-\-bw kv-^p-cn- ïn h-¶p.
       ¡p-¶ kw-km-cw C-h A-t±-l-¯n-sâ {]-tXy-I-    \mw [-cn-¡p-¶ h-kv-{Xw hr-¯n-bp-Å-Xm-
       X-I-fm-bn-cp-¶p.
                             bn-cn-¡-Ww. th-jw kz-Ñ-am-bn-cn-¡-Ww. \-ap-¡v
         H-cn-¡Â kv-t\-ln-X-\m-b H-cp [-\m-Vy-  C-W-§p-¶-Xm-h-Ww. am-\y-am-bn-cn-¡-Ww. BÀ-
       sâ a-I-fp-sS hn-hm-l-¯n-\v A-t±-l-¯n-\pw  ¡pw A-sXm-cp th-jw sI-«-em-bn tXm-¶-cp-Xv
       £-Ww In-«n. hn-hm-lhn-cp-¶n-\v hn-Zym-km-K-dpw  F-¶-Xm-Wv ap-Jyw. h-kv-{X-¯n-sâ hn-e-bpw
       sN-¶p. ]-t£, hn-e-Ip-d-ª h-kv-{Xw [-cn-s¨- ]-f-]-f-¸p-sam-¶p-a-Ã {]-[m-\-am-tI-ï-Xv. \-S-¸n-
       ¯n-b A-t±-l-s¯ A-I-t¯-¡p I-S-¯n-hn-Sm³   epw, F-Sp-¸n-epw, th-j-[m-c-W-¯n-epw, s]-cp-am-
       [-\m-Vy-sâ ]c-nNm-c-I³ Iq-«m-¡n-bn-Ã. Xn-cn- ä-¯n-ep-sa-Ãmw th-ï-Xv Ip-eo-\-X-bpw am-\y-X-
       sI ho-«n-se-¯n-b A-t±-lw hn-e-tb-dn-b h-kv- bpw X-s¶-bm-Wv.
       {Xw [-cn-¨v, I-gp-¯n I-k-hp-jmÄ A-Wn-ªv,    {]-i-kv-X km-ln-Xy-Im-c-\m-b ssh-¡w ap-
       kzÀ-®-s{^bn-an-ep-Å I-®-S-bpw sh-¨v, hm-¨pw  l-½-Zv _-jo-dn-s\ Iq-«p-ImÀ-¡v A-dn-bp-a-tÃm
       [-cn-¨v ho-ïpw hn-cp-¶n-s\-¯n. hm-XnÂ-¡Â  C-tà C½n-Wn h-seym-¶n-sâ B-fv "_m-ey-Im-
       \n-¶n-cp-¶ A-tX ]-cn-Nm-c-IÀ A-t¸mÄ H-cp  e-k-Jn'-bpw "t{]-a-te-J-\-'hpw "â-¸m-¸bv-s¡m-cm-
       hn-e-¡pw IÂ-¸n-¡m-sX A-t±-l-s¯ A-I-t¯-   \-bn-ïmÀ-¶pw' H-s¡ A-t±-l-¯n-sâ Ir-Xn-I-
       ¡p I-S-¯n-hn-«p. hn-cp-¶v hn-f-¼n Xp-S-§n. hn- fm-Wv. A-t±-lw F-gp-Xn-b \o-e-sh-fn-¨w F-¶
       Zym-km-KÀ F-gp-t¶-äp \n-¶v D-¨-¯n ]-d-ªp.
                             sN-dp-I-Y-bm-Wv "`m-À-K-ho-\n-e-bw' F-¶ t]-
         "F-Sm h-kv-{X-ta \o tI-¡p I-gn-¡v. F-Sm  cn kn-\n-a-bm-b-Xv. "a-Xn-ep-IÄ' F-gp-Xn-b-Xpw
       I-®-tS \o ]-gw Xn-¶v'            A-t±-lw X-s¶. A-Xpw ]n-¶o-Sv A-tX t]-cnÂ
         Xm³ [-cn-¨n-cp-¶ Hm-tcm h-kv-{X-hpw A-{`-]m-fn-I-fn-se-¯n.
       `-£-W-¯n-t·Â   sXm-Sp-hn-¨p sIm-ïm-Wv    ssh-¡w  ap-l-½-Zv _-joÀ  H-cn-¡Â
       A-t±-lw C-§-s\ ]-d-ª-Xv. A-hn-sS Iq-Sn-bn- H-cp Nm-b-¡-S-bn I-b-dn. a-g-¡m-e-am-bn-
       cp-¶-hÀ-s¡-Ãmw A-Xv tI-«v A-Ûp-X-am-bn. hn- cp-¶-Xn-\m  ssI-bn-sem-cp Ip-S-bp-ap-ïv.
       Zym-km-KÀ-¡v C-sX-t´, hn-{`-a-am-tbm? F-¶p-  ]p-Xn-b Ip-S-bm-b-Xn-\m-epw Ip-S tam-ãm-¡-fp-sS
       t]m-epw A-hÀ I-cp-Xn. C-Xp-tI-«v [-\m-Vy-\m-b  F-®w F-hn-sS-bpw s]-cp-In-h-cp-¶ Im-e-am-b-Xn-
       kv-t\-ln-X³ A-t±-l-¯n-sâ A-Sp-¯p h-¶p    \m-epw A-t±-lw Xm-\n-cn-¡p-¶ _-©n-\p t\-sc-
       Im-cyw Xn-c-¡n.               bp-Å H-cp aq-e-bn  Ip-S-bpw h-¨m-Wv Nm-b
         hn-Zym-km-KÀ ]-d-ªp. "AtX, Ipd¨p ap¼v  Ip-Sn-¡m³ C-cp-¶-Xv. AÂ-]-t\-cw I-gn-ª-tX-
       hneIpdª hkv{Xw [cn¨ph¶ Fs¶ \n§       bp-Åq ]mâpw jÀ-«pw Iqfnw§v¥mÊpw [-cn-¨

        fpsS ]cnNmcIÀ. AIt¯¡p {]thin¸n¡msX H-cp bp-h-kp-µ-c³ Nm-b-Ip-Sn-bpw I-gn-ªv bm-
       ]pd¯p XSªpsh¨p. hne]nSn¨ thjhn sXm-cp Nm-©-ey-hpw Iq-Sm-sX _-jo-dn-sâ Ip-
       [m\¯nse¯nbt¸mÄ AtX ]cnNmcIÀ S-bp-sa-Sp-¯p \-S-¡m³ Xp-S-§n. _-joÀ th-Kw
       Fs¶ kzoIcn¨m\bn¨p. At¸mÄ \n§Ä F-gp-t¶-äp sN-¶v bp-hm-hn-t\m-Sv Xn-c-¡n. "\n-§-
                             fp-sS t]-cv ssh-¡w ap-l-½-Zv _-joÀ F-¶m-


       Pqsseþ2022           tkh-\w Po-hn-Xkm-^eyw             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12