Page 9 - SOUHRIDAM JULY 2022
P. 9

Ictbm-K- ku-lrZw

       ]n-s¶ H-¨-bn-Ã. Xn-f-¨ F-®-bn ]-¨-]-¸-Sw k-t´m-j-¯n  hn-\-b-`m-h-hpw, Zp-J-¯nÂ
       C-«m io...io.. tIÄ-¸n-¡pw. ]n-s¶ \n-È-Ð-am- im-´-X-bpw ssI-hn-Sm-Xncn-¡p-I. k-lm-bn-¡m-
       hpw. h-ïv ]q-hn h-¶n-cn-¡pw h-sc aq-fp-¶p. \pw, km-l-N-cy-§-sf a-\-Ên-em-¡n s]-cp-am-dm-
       tX³ \p-IÀ-¶m  ]n-s¶ aq-f-en-Ã. Ip-S-¯n  \pw ]Tn-¡p-I. Xn-cn-¨-dn-hp-Å-h-cm-Ip-I. kv-t\-
       P-ew \n-d-bv-¡p-t¼mÄ `pw....`pw...tIÄ-¡pw Ip-Sw lw ]-¦p-sh-bv-¡p-I. ]-W-t¯-¡m-fpw a-sä-´n-
       \n-d-ªm im-´w. F-¶m a-säm-cp Ip-S-¯n-   t\-¡m-fp-ap-]-cn kv-t\-lw ]-¦n-Sm³ I-gn-bp-¶-
       te-¡p P-ew ]-I-cp-t¼mÄ ho-ïpw i-Ðw h-cpw.  Xm-Wv Po-hn-X-¯n-sâ Du-jv-a-f-X.
         I-¸-ep-I-sf I-c-]-än-¡p-¶ a-lm-k-ap-{Z-§Ä  {]-Ir-Xn-bn-te-¡v a-S-§n-t¸m-hm-\p-Å ]m-X
       hn-Zq-c `q-J-Þ-§-fp-sS A-cn-In A-e-b-Sn-¡p- Xp-d-¡p-¶ Xm-t¡m F-hn-sS-bm-sW-¶v I-sï-
       ¶p. ]m-gv-I-Ãp-I-sf H-gp-¡n H-gp-¡n D-cp-fm-¡p-¶p ¯p-I. N-cn-{Xw Xn-cn-¨-dn-bp-I. N-cn-{Xw B-ß-
       ]p-g.                    ss[-cyw \Â-Ip-¶-Xpw Zn-im-t_m-[w \Â-Ip-
                             ¶-Xp-am-b H-cp hn-j-b-am-Wv. N-cn-{X-an-Ãm-sX
         Xn-f-¨-sh-Å-¯n \n-t¶ B-hn D-b-cq.
                             `m-hn-bn-Ã. `m-hn-N-cn-{X-sa-gp-tX-ï-hÀ \n-§-fm-
       D-Õm-l-ap-Å a-\-Ên \n-t¶ B-i-b-§Ä D-W-
                             Wv. Pm-K-cq-I-cm-Ip-I.
       cq. an-¶m-an-\p-§v A-Ô-Im-c-t¯m-Sv tNm-Zn-¨p.
       "Rm³ \n-sâ an-{X-tam A-tXm i-{Xp-thm'?     A-dn-hpw Np-a-¶p \-S-¡p-¶ A-l-¦m-c-¯n-
                             \v bm-sXm-cp hn-e-bp-an-Ã. A-\m-h-iy-am-b Nn-
         A-Ô-Im-cw ]-d-ªp.
                             ´-I-fm-Wv a-\p-jy-a-\-Êp-I-fn C-¶v A-[n-Iw.
         "\o Nn-d-Ip-IÄ hn-SÀ-¯p-t¼mÄ Rm³ \n-
                             G-sd-bpw H-cp {]-tbm-P-\-hp-an-Ãm-¯ Nn-´-IÄ.
       sâ an-{Xw. \o Nn-d-Ip-IÄ A-S-¡p-t¼mÄ Rm³
                             A-¯-cw Nn-´-I-fn sN-s¶-¯m-sX hn-th-I-
       \n-sâ i-{Xp'.
                             ]qÀ-Æ-am-b Xo-cp-am-\-§-fp-am-bn ap-t¶m-«p-
         ]-sïm-cp-dp-¼v ]-©m-c-¡q-\ I-ïp. C-g-  t]m-hp-I.
       ªp-sN-¶v H-cp sN-dp-X-cn Xn-¶p. h-b-dp \n-d-  I-e-l-§Ä s]-cp-¯-Im-e-am-Wn-Xv. Ip-«n-
       ªp. H-cp X-cn Np-ïn-se-Sp-¯v ho-«n-te-¡p Xn-cn- IÄ tXm-¡p-sIm-ïv kp-lr-¯p-¡-sf- sIm-¶pw
       ¡p-t¼mÄ D-dp-¼p hn-Nm-cn-¨p.
                             Iq-«p-Im-cn-sb am-\w sI-Sp-¯n-bpw I-fn-¡p-¶
         "C-\n h-cp-t¼mÄ Cu a-[p-c-a-e ap-gp-h³  Im-ew. A-t¸mÄ ap-XnÀ-¶-h-cp-sS Im-cyw ]-d-bm-
       sIm-ïp t]m-I-Ww'.              \p-tïm. {]-kw-Kn-¨pw B-\p-Im-en-I-§-fn t]-
         C-tX AÂ-]-Xz-am-Wv a-\p-jy-\pw.     Ppw I-W-¡n-se-gp-Xn hn-«pw. tem-Iw \-¶m-¡mw
         a-¡Ä A-dn-hp-sIm-ïp-Åw \n-d-ª-h-cm-I-  F-¶v C-\n-bpw hn-iz-kn-¨n-cn-¡p-¶-Xn AÀ-
       Ww. h-en-b a-\-Ên-sâ D-S-a-I-fm-I-Ww. hn-im-e- °-an-Ã. ^-e-h-¯m-b ta-J-e-I-sf Xn-cn-¨p ]n-Sn-
       \o-em-Im-iw t]m-se hn-cm-Pn-¡-Ww.      ¡m-\p-Å {i-a-§-fpw {i-²-bpw th-ïpw h-®w
                             \-S-t¯-ï-Xp-ïv. A-Xn-s\m-cp B-lzm-\-am-h-s«
         Nn-cn-¡m-\pw X-am-i- ]-d-bm-\pw ]Tn-¡p-I.
                             ]-d-ªp-h-¶-Xn-X-{X-bpw.
                     ad¶pt]mb {]mÀ°\


         Hcn-S¯v thep F¶p-t]-cmb Hcp I¨-     Xsâ {]mÀ°\m ]pkvXIw I¿n-se-Sp-¡pw.
       h-S-¡m-c-\p- ïm-bn-cp-¶p. \ntXy\  I¨-h-  ho«n aS-§n-sb-¯m³ sshIp¶ Znh-k-§-
       Sm-h-iy-§Ä¡mbn   AXn-cm-hnse   thep  fnÂ, kÔybv¡v hgn-bn-se-hn-sS-sb-¦nepw
       ho«n \n¶v ]pd-¯p-t]m-Ipw. Nne Znh-     \n¶v {]mÀ°\m ]pkvXIw t\m¡n AbmÄ
       k-§-fn   t\cw  Gsd   sshIn-bn-«mhpw  {]mÀ°n-¡pw. cmhn-sebpw sshIo-«p-apÅ
       ]ns¶ AbmÄ ho«n Xncn-s¨-¯p-I.        {]mÀ°\ XpS-§nb Imew sXm«v A¶p-hsc
         AXn-cm-hnse AbmÄ Xsâ ]qPm-ap-dn-bn    thep apS-¡n-bn-«-n-Ã.
       Ibdn {]mÀ°\m ]pkvXIw Xpd¶v AXn         ]t£ A¶v, ssh-Io-«v N-´-bn \n-¶v
       t\m¡n {]mÀ°n-¡pw. t]mIp-t¼mÄ thep      a-S-§p-t¼mÄ, X-sâ ssI-bn {]mÀ°-\m


       Pqsseþ2022           tkh-\w Po-hn-Xkm-^eyw             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14